REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ”BORCAS”

www.borcas.eu

§ 1 Definicje

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca – oznacza firmę kurierską, czyli podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
 4. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 5. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 9. Sprzedawca – oznacza Kingę Smardz Gawłowską prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: „BORCAS KINGA SMARDZ-GAWŁOWSKA”, ul. Krotoszyńska 35 bud. B-02 lok. 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP 6222444657, REGON 361790927, będącej jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 10. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.borcas.eu
 11. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
 12. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem: ”www.borcas.eu” (zwany dalej Sklepem) stanowi własność Kingi Smardz Gawłowskiej (zwanej dalej Sprzedawcą), prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: „BORCAS KINGA SMARDZ-GAWŁOWSKA”, ul. Krotoszyńska 35 bud. B-02 lok. 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP 6222444657, REGON 361790927, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP (www.firma.gov.pl), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
  email: info@borcas.eu,
  tel. +48 503 897064,
  rachunek bankowy:
  PLN 68 2490 0005 0000 4500 2291 1718 (Alior Bank S.A.)
  EUR 88 1140 2004 0000 3812 0514 4235 (M.Bank)
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, a w szczególności prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów kupna-sprzedaży dotyczących produktów oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, a także zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin określa również zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Klienci mogą w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronach internetowych Sklepu, w tym również pobrać i zarchiwizować treść Regulaminu w postaci pliku elektronicznego lub sporządzić jego wydruk. Regulamin jest również udostępniany Klientom poprzez link zawarty w wiadomości e-mail potwierdzającej zawarcie umowy, o której mowa w § 4 ust. 4. Regulaminu.
 4. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej, a także telefonicznie oraz drogą pisemną (dane kontaktowe jak w § 2 ust. 1 Regulaminu), przy czym zamówienia Klienci składają przy użyciu formularza zamówienia, zgodnie z procedurą przewidzianą w § 4 niniejszego Regulaminu. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Klient ponosi jedynie koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z podmiotem świadczącym na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 5. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do zamieszczonych tam produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 6. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, przedsiębiorców na prawach konsumenta. jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, za wyjątkiem § 8 i § 9 Regulaminu, które skierowane są wyłącznie do Klientów będących konsumentami, przedsiębiorców na prawach konsumenta, a także za wyjątkiem tych zapisów Regulaminu, które wyraźnie odnoszą się do konsumentów oraz przedsiębiorców na prawach konsumenta.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na umożliwieniu Klientom założenia konta użytkownika na stronie internetowej Sklepu oraz udostępnieniu Klientom formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu. Nadto, Sprzedawca może świadczyć usługę Newsletter dla Klientów, którzy wyrażą chęć jego otrzymywania.
 2. Usługa konta użytkownika to opcja zapamiętania danych Klient przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Klienta, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Usługa konta użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, usunąć swoje konto użytkownika poprzez przesłanie Sprzedawcy żądania usunięcia konta drogą pisemną lub za pośrednictwem e-mail na dane kontaktowe określone w § 2 ust. 1 Regulaminu.
 3. Usługa formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania zamówień (oświadczeń woli) na towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, zgodnie z procedurą przewidzianą w § 4 Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 4. Usługa Newsletter polega na rozsyłaniu za pomocą poczty elektronicznej do Klientów, którzy uprzednio wyrazili na to zgodę, biuletynu informacyjnego o nowościach i promocjach w Sklepie. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, cofnąć zgodę na otrzymywanie Newsletter poprzez kliknięcie w link zawarty w otrzymanej wiadomości e-mail lub poprzez przesłanie Sprzedawcy stosownego żądania drogą pisemną lub za pośrednictwem e-mail na dane kontaktowe określone w § 2 ust. 1 Regulaminu.
 5. Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną niezbędny jest komputer osobisty lub inne urządzenie multimedialne (np. tablet) z dostępem do sieci Internet oraz systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari) w zalecanej minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli lub wyższej oraz z obsługą skryptu Javascript, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 6. Sprzedawca informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez sieć Internet należą w szczególności wirusy komputerowe, konie trojańskie, spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców) oraz ingerencje osób trzecich (tzw. hackerów). W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego urządzenie użytkownika przed ww. zagrożeniami.
 7. Klienci zobowiązany są korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sklepu oraz osób trzecich, a w szczególności powstrzymać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.
 8. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemne lub poprzez pocztę elektroniczną na dane kontaktowe wskazane w § 2 ust. 1 Regulaminu. Zaleca się, o ile to możliwe, podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta; oraz (3) danych kontaktowych Klienta składającego reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od chwili ich złożenia.

§ 4 Procedura zawarcia umowy kupna-sprzedaży

 1. Celem dokonania zakupu Klient powinien złożyć zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu ”www.borcas.eu”. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów, kliknięcie polecenia „dodaj do koszyka”, przejście do koszyka i wypełnienie danych w formularzu zamówienia, wybór metody płatności i sposobu dostawy, a następnie zatwierdzenie i przesłanie zamówienia poprzez kliknięcie ikony „Kupuję i płacę”. Sprzedawca informuje, że zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu pociągają za sobą obowiązek zapłaty. Złożenie przez Klienta Sklepu zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 2. Niezbędnym elementem zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem i jego akceptacja, co Klient powinien uczynić zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia nabycie towaru za pośrednictwem Sklepu i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie.
 3. Po złożeniu przez Klienta zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez przesłanie Klientowi, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej e-mail, wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzania przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Tego rodzaju wiadomość elektroniczna stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawartej umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu (2) umożliwienie pobrania Regulaminu w postaci pliku elektronicznego oraz (3) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w § 4 ustęp 3 Regulaminu. Treść umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu.

§ 5 Ceny i płatność

 1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (tj. zawierają wszystkie składniki, takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN). Ceną wiążącą i ostateczną jest cena z chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 2. Podane na stronach Sklepu ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, o których mowa w § 6 niniejszego Regulaminu.
 3. Płatność za zamówiony towar może nastąpić w następujący sposób:
  a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: 88 1140 2004 0000 3812 0514 4235 (mBank) w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;
  b) przelewem lub kartą kredytową systemu Przelewy24 przez stronę sklepu
 4. Produkty modyfikowane na życzenie Klienta podlegają osobnej wycenie, w celu uzyskania wyceny klient zobowiązany jest do kontaktu z Sprzedawcą. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy wykonania modyfikacji, które mogą znacząco wpłynąć na konstrukcję mebla.
 5. Na wszystkie towary zamówione w Sklepie wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT.

§ 6 Dostawa

 1. Zamówione przez Klienta produkty dostarczane są na adres wskazany w formularzu zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej. Możliwy jest również odbiór osobisty produktu przez Klienta pod adresem: ul. Krotoszyńska 35 bud. B-02 lok. 6, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski. Wyboru sposobu dostawy dokonuje Klient wypełniając formularz zamówienia.
 2. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej lub Klient samodzielnie zorganizuje transport bądź dokona odbioru osobistego.
 3. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie internetowej Sklepu ”www.borcas.eu” w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu zamówienia. Sklep informuje, że w przypadku, gdy nie można z góry ustalić wysokości opłat za dostawę towaru (np. przesyłki wielkogabarytowe) również istnieje obowiązek uiszczenia tego rodzaju opłat, które wówczas zostaną określone indywidualnie według cennika firmy kurierskiej i szacowane są na kwotę nie wyższą, niż 500 PLN.
 4. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien, w miarę możliwości, sprawdzić stan przesyłki w obecności dostawcy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki podczas przewozu zalecana jest, w miarę możliwości, odmowa odbioru przesyłki przez Klienta bądź spisanie w obecności dostawcy protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, co znacznie ułatwi ewentualne postępowanie reklamacyjne.
 5. Czas realizacji zamówienia wynosi od 20 do 30 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. W przypadku zamawiania jednocześnie kilku produktów o różnych terminach dostawy, terminem łącznej dostawy jest najdłuższy z podanych terminów. Początek biegu terminu realizacji zamówienia liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 6. Dostawa jest u nas darmowa na terenie Polski, ale nie obejmuje wniesienia. Możesz domówić opcję wniesienia mebli przez naszego przewoźnika – by ustalić szczegóły skontaktuj się z nami.
 7. Dostawa z wniesieniem, usługa świadczona jest na terytorium Polski. Usługa obejmuje dowóz mebla pod adres wskazany w zamówieniu, oraz jego wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Klienta, o ile dostęp do wskazanego pomieszczenia nie jest ograniczony. W celu potwierdzenia usługi Klient zobowiązany jest o wcześniejszy kontakt z Sprzedawcą, w celu sporządzenia wyceny za usługę. Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty.

§ 7 Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.).
 2. Reklamacje składa się na adres siedziby Sklepu, o którym mowa § 2 ust. 1 Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, a w razie wątpliwości również jakiegoś rodzaju potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie. Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.
 3. Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedaną rzeczą, Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz na adres siedziby Sprzedawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 4. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych (w przypadku Konsumentów oraz przedsiębiorców działających na prawach konsumenta) rozpatruje reklamacje. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta..
 5. Sprzedawca udziela 24 miesięcy gwarancji na sprzedawane produkty, według zasad opisanych w Kartach Gwarancyjnych załączanych do produktów.

§ 8 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu. Postanowienia dot. prawa do odstąpienia przez konsumenta od umowy stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 8 ustęp 4, 5 i 8 Regulaminu. Pouczenie o prawie do odstąpienia, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta (art. 28 ustawy) termin do odstąpienia od umowy liczony jest od:
  – daty otrzymania przez konsumenta rzeczy (towaru) w przypadku sprzedaży jednego towaru;
  – daty otrzymania przez konsumenta ostatniej rzeczy (towaru), partii lub części
  – w przypadku zakupu wielu towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach;- daty otrzymania przez konsumenta pierwszej z rzeczy (towaru)
  – w przypadku umowy podlegającej regularnemu dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony;
  – dnia zawarcia umowy – dla pozostałych umów.
  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
  Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku zakupu produktu wykonanego na zamówienie. Meble wykonane na zamówienie to produkty, które zostały zmodyfikowane na życzenie Klienta i różnią się od oferowanych podstawowych wersji produktu przez Sprzedawcę.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas – Borcas Kinga Smardz Gawłowska Ostrów Wielkopolski 63-400 ul Krotoszyńska 35 B02 lok.6 adres tel. 503 897 064 e-mail info@borcas.eu o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dołączonym w załączniku nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy umowę tę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient będący konsumentem złożył oświadczenia zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu takiemu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Klient powinien zabezpieczyć odsyłany towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), a w szczególności umowy:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 9. Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (o ile takie usługi Sprzedawcy w ogóle oferuje), zapłaci Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji Klienta będącego konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są m.in. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. W szczególności Klient, będący konsumentem, może:
  a) zwrócić się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.);
  b) zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.);
  c) skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/odr, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

§ 10 Ochrona danych osobowych

 1. Informację o ochronie danych osobowych można znaleźć w Polityce Prywatności
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klient ma prawo wglądu w treść jego danych osobowych, jak również przysługuje mu prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 3. Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest Sprzedawca, o którym mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu.
 4. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki „cookies”). Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz w Kodeksie cywilnym. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumentów korzystających ze Sklepu. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż zapisy ww. ustaw są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tych ustaw.
 2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian.
 3. W przypadku umów zawieranych z konsumentami właściwość sądu określają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim.
 5. Załącznikami do Regulaminu, stanowiącymi jego integralną część, są:
  a) pouczenie o prawie odstąpienia od umowy;
  b) wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.