regulamin konkursu mikołajkowego 2019

regulamin konkursu mikołajkowego 2019

1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu pod nazwą “Konkurs Mikołajkowy” zwanego dalej „konkursem” i fundatorem nagród jest Borcas Kinga Smardz-Gawłowska z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400), przy ul. Krotoszyńska 35 B-02/6, NIP: 622-244-46-57, zwana dalej „organizatorem”. Konkurs trwa od 04 grudnia 2019 r. do 11 grudnia 2019 r. godz. 12:00. Informacja o konkursie, zasadach uczestnictwa i nagrodach zostanie opublikowana 04 grudnia 2019 r. na stronie internetowej pod adresem https://www.facebook.com/borcaseu/. Zasadą konkursu jest prawidłowe zrealizowanie zadania konkursowego przez uczestnika. Regulamin stanowi podstawę konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

2. Uczestnictwo w konkursie

Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Uczestnictwa w konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

3. Przebieg i warunki udziału w konkursie

Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik musi wykonać czynności, które zostały opisane pod postem na profilu marki borcas: https://www.facebook.com/borcaseu/

Osoba zgłaszająca się do konkursu musi wykonać następujące czynności:

  1. Oznaczyć osobę która zasłużyła na upominek w postaci higrometru i napisać dlaczego na ten upominek zasłużyła.
  2. Oznaczona osoba musi polubić profil firmy Borcas na facebook i post konkursowy.
  3. Oznaczająca osoba także musi polubić post i stronę Borcas na facebook.
  4. Można oznaczyć tylko 1 osobę.

Uwaga!!! Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu lub zdyskwalifikowania uczestnika konkursu bez podania przyczyny. Takie samo postanowienie będzie wiążące w przypadku przesłanek sugerujących nieetyczne i niemoralne zachowanie uczestników konkursu.

4. Zasady wyłaniania zwycięzców

Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni na podstawie decyzji jury w składzie: Kinga Smardz – Gawłowska, Daria Matecka i Piotr Kaczmarek. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 5 szt. higrometru bukowego z kolekcji Amsterdam.

5. Nagrody

5 najbardziej kreatywnych odpowiedzi zostanie nagrodzonych higrometrami bukowymi z kolekcji Amsterdam. Nagroda zostanie dostarczona do zwycięzcy poprzez firmę kurierską, a organizator konkursu zobowiązuje się do pokrycia w całości kosztów dostawy. Zgodnie z § 3. Laureat nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 regulaminu, w tym nie wskazał danych umożliwiających realizację prawa do nagrody w sposób i w terminie określonym w § 3. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikającymi z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone organizatorowi zmiany tych danych. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

6. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Borcas Kinga Gawłowska-Smardz. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika – jako zwycięzcy konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

7. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Czytaj dalej

Meble drewniane - co musisz o nich wiedzieć
Personalizacja - co to znaczy?