fbpx Skip to main content

Regulamin konkursu „Wygraj walentynkowy higrometr”

Co trzeba zrobić, aby uczestniczyć w konkursie organizowanym przez markę borcas?

W celu podjęcia uczestnictwa w konkursie, w którym do wygrania są 3 higrometry z kolorowymi nadrukami od marki borcas, należy wykazać się największą kreatywnością i pomysłowością przy wykonywaniu zadania konkursowego. W pierwszej kolejności należy polubić profil marki @borcaseu, a następnie napisać nam w komentarzu pod postem konkursowym (post z 5 lutego) za co najbardziej kochacie swoją drugą połówkę. Zwycięzców ogłosimy 13 lutego 2019 roku na profilu Facebookowym marki borcas: www.facebook.com/borcaseu/

Regulamin konkursu „Wygraj walentynkowy higrometr”

§ 1. Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu pod nazwą “ Wygraj walentynkowy higrometr” zwanego dalej „konkursem” i fundatorem nagród jest Borcas Kinga Smardz-Gawłowska z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400), przy ul. Krotoszyńska 35 B-02/6, NIP: 622-244-46-57, zwana dalej „organizatorem”. Konkurs trwa od 5 lutego 2019 r. do 12 lutego 2019 r. godz. 24:00. Informacja o konkursie, zasadach uczestnictwa i nagrodach zostanie opublikowana 5 lutego 2019 r. na oficjalnym fanpage marki borcas. Zasadą konkursu jest prawidłowe zrealizowanie zadania konkursowego przez uczestnika. Regulamin stanowi podstawę konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. Wyniki zabawy zostaną ogłoszone 11 lutego na profilu Facebookowym marki borcas.

§ 2. Uczestnictwo w konkursie
Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Uczestnictwa w konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w konkursie
Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik musi wykonać czynności, które zostały opisane pod postem na profilu marki borcas: www.facebook.com/borcaseu/, który został opublikowany 2 lutego 2019 roku.

Osoba zgłaszająca się do konkursu musi wykonać następujące czynności:
1. Poluić profil @borcaseu
2. Napisać, albo pokazać nam w komentarzu pod postem konkursowym (post z 5 lutego) za co kochają swoją drugą połówkę.

Uwaga!!! Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu lub zdyskwalifikowania uczestnika konkursu bez podania przyczyny. Takie samo postanowienie będzie wiążące w przypadku przesłanek sugerujących nieetyczne i niemoralne zachowanie uczestników konkursu.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców
Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni na podstawie decyzji jury w składzie: Kinga Smardz – Gawłowska, Milena Plichta i Damian Kokot. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 3 szt. higrometrów z kolekcji Amsterdam. 1 szt. higrometru na 1 osobę.

§ 5. Nagrody
Twórcy (3 osoby) najbardziej kreatywnego zadania konkursowego otrzymają higrometr z kolekcji Amsterdam., o. Nagroda zostanie dostarczona do zwycięzcy poprzez firmę kurierską w przeciągu 14 dni roboczych od wyłonienia zwycięzcy, a organizator konkursu zobowiązuje się do pokrycia w całości kosztów dostawy. Zgodnie z § 3. Laureat nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 regulaminu, w tym nie wskazał danych umożliwiających realizację prawa do nagrody w sposób i w terminie określonym w § 3. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikającymi z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone organizatorowi zmiany tych danych. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Ochrona danych osobowych
Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Borcas Kinga Gawłowska-Smardz. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika – jako zwycięzcy konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

§ 7. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

2 Comments

  1. Ewa

    Ech, szkoda, że spóźniłam się na udział w konkursie… Przydałoby się…

    1. damian kokot Author

      Pani Ewo w temacie ramy gate proszę o kontakt na d.kokot@borcas.eu

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

akceptuję, nie pokazuj więcej
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.
Facebook Messenger
Select your currency
PLN Polish złoty
EUR Euro